WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:177 回復:1 發表於 2020-10-18 07:28:57
本主題由 212love 於 前天 16:55 刪除回復
累計簽到︰2095 天
連續簽到︰2 天
發表於 2020-10-17 12:44:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

停屍房收藏/殡仪馆收藏 The.Mortuary.Collection, 2019.[MKV / 6.19G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
2.png 2 b1 O- j' {( n- [2 ?# ]
; W# s9 h, T. k. U, }
◎译 名 停尸房收藏/殡仪馆收藏
6 A* }+ r" f* e$ ~/ r. C3 b◎片 名 The Mortuary Collection
% N+ o4 a2 c; u# S& x, T0 F◎年 代 2019  ^& m) j5 J' z7 p# ^
◎产 地 美国% C& ]4 R1 l! d. w
◎类 别 恐怖
' x: N9 D% L9 s' C◎语 言 英语
$ E) W1 M; u2 ~# }5 s* k◎上映日期 2019-09-21(奇幻影展) / 2020-10-15(美国)
$ ^0 A. p3 X9 p* e, o◎IMDb评分 6.8/10 from 265 users7 N5 g( [. N2 P; F
◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt7781432/
" F. D% u" P2 S; v1 \◎豆瓣评分 /10 from 0 users
$ d' v/ K  J- M+ J$ G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30257386/4 {! t; R# c. i, d
◎片 长 108分钟2 L# E4 W  M* h% {+ d: k2 _. b
◎导 演 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell6 L6 Q3 m( j$ y" D7 v
◎编 剧 瑞恩·斯宾德尔 Ryan Spindell; Y7 M8 Z# N& X8 K) L
◎主 演 凯特琳·卡斯特 Caitlin Custer: c7 W, @. o* \! @
   克里斯汀·基默 Christine Kilmer$ z7 Z+ y) p- s1 F% X2 ^
   雅各布·艾洛蒂 Jacob Elordi
7 Y4 d' T" L4 o, U: `   艾玛·霍瓦特 Ema Horvath
; G: @, f8 [: w. q/ I8 M& |+ u   珍妮弗·厄文 Jennifer Irwin# {% E- O4 R5 y3 Q- q% \* P
   詹姆斯·巴克曼 James Bachman
  g9 `5 ]& {! @   巴拉克·哈德利 Barak Hardley8 ?# \' X" A1 D, M' o1 d
   莎拉·海伊 Sarah Hay/ M* R( Y# s) C3 l2 M4 A$ m
   迈克·C·尼尔森 Mike C. Nelson
) ~; M3 V- a% {- e   汤姆·伍德鲁夫 Tom Woodruff Jr.- a2 V) ]9 E, O5 Y8 g' s6 H  W
   伊登·坎贝尔 Eden Campbell
0 G6 p5 H% b* q" K" X/ K& Z- {, ?6 R   迈克尔·鲍 Michael Bow  f/ d) G, S: }4 i# J9 c

# C. ]9 S$ c, ~! F( c& l◎标 签 恐怖 | 惊悚 | 美国 | 灵异 | 奇幻 | 美国电影 | 2019 | 魔幻
& l2 ]2 k  p. g
  a( P& D  |0 `4 j% R( w◎简 介 8 R3 W% n; X" B& R$ t
4 X  ?( m  h1 g6 `+ h* r' A' L
 讲述少女走进一间古老的停尸房,管理员老人有很多跟尸体和死亡有关的收藏,他带女孩回顾1950-1980年代四起死亡的秘密,曾经和现在,可怕的事发生……" W2 w1 K5 k+ t9 m0 e' Z
Video
# {2 h; b8 K; Z' z$ p7 Z# XID : 1
7 l& Q$ k# J* B) v( k% _Format : AVC
0 R3 C" @) E2 M; _0 x8 zFormat/Info : Advanced Video Codec6 B! m" F! A; ?2 g
Format profile : [email protected]( D2 H/ g1 f) V( }# f& |* q
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
# y6 k& y6 f/ p' E+ E$ ?* @Format settings, CABAC : Yes
0 N; U6 v, C1 h( a; L8 TFormat settings, Reference frames : 4 frames
4 M- n# c  _$ ^% U* F. y- S, RCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 `! t2 {- f: ]) [# [- [
Duration : 1 h 50 min
/ U+ _' `# g5 M% x9 r+ L" f, f* UBit rate mode : Constant/ c6 f! B+ b6 _4 m7 X
Bit rate : 7 762 kb/s3 w6 Y/ X2 R! h9 @3 X
Nominal bit rate : 10 000 kb/s
) o* e& Q! j$ ^$ B" O5 uWidth : 1 920 pixels2 J, j5 R* v. q; z
Height : 1 080 pixels- B) o8 D" s  B1 b
Display aspect ratio : 16:9% H, h% P! U+ z6 ?+ j
Frame rate mode : Constant
3 b1 ^7 \4 Y  iFrame rate : 24.000 FPS- o* w# c! a" I) g& l& [! c6 l
Color space : YUV/ H6 F+ C0 E0 k# E) v. ?
Chroma subsampling : 4:2:0
9 L# k2 ^4 J6 `. ]: V- gBit depth : 8 bits
* g7 W7 y1 F: I* lScan type : Progressive4 H! T# U8 u/ b' C' U
Bits/(Pixel*Frame) : 0.156
+ n- G0 \! A  J7 J8 q# s( jStream size : 6.01 GiB (97%)' [5 N+ B) j, c
Default : Yes: c: \8 i$ ~% [" K( M/ I
Forced : No
) @! U; m& M6 mColor range : Limited
) v5 H0 U  C9 o' _3 V2 yColor primaries : BT.7095 X( V( e. c' n# D( e
Transfer characteristics : BT.709
6 y; z( ^$ t, D2 A. K$ XMatrix coefficients : BT.709; D9 Q* Y  d1 d" I4 Z
: H+ D5 t% @! |0 O6 u8 u
Audio( W# O: ^' A2 s" U; S) g
ID : 2
1 t' F8 j$ v6 H) o4 ?6 OFormat : E-AC-3
) `) f5 @( c; o" L. AFormat/Info : Enhanced AC-3; h- U4 ]8 n: W: H' r7 c+ F
Commercial name : Dolby Digital Plus
5 H) G5 H' |. [: B  D+ ]* C& @: ICodec ID : A_EAC3. G& Q8 Y1 c2 {8 Q- H
Duration : 1 h 50 min. D' s, P1 L, F; e" s
Bit rate mode : Constant, e5 `5 T' l. w
Bit rate : 224 kb/s0 u$ O! f& R& S2 o2 {- x7 e
Channel(s) : 2 channels
: P$ r2 y$ L* Q5 W8 k# d2 ?Channel layout : L R: R- T! `& N( u8 @5 [2 h+ A
Sampling rate : 48.0 kHz- o+ S/ W# h6 x& Q4 P
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
, [3 G) q/ k, D7 ~. l1 G+ }Compression mode : Lossy* a5 d9 l! f3 n: B
Stream size : 178 MiB (3%)& F; v2 I+ L# S8 L0 m- D
Language : English- E& @  a- s( u0 z+ \0 K6 ^
Service kind : Complete Main
. |  |9 A" o- e5 P$ W& ZDefault : Yes
; ^$ o2 S+ v1 c& a; BForced : No
$ Y+ k4 k$ M2 Y8 I5 E: _( u" r  K2 d! c$ _3 K4 c. S  B
Text- s6 y; T% {( j/ }4 f5 A( T% f
ID : 3
5 \4 |- g. `3 q0 MFormat : UTF-8$ U) c! h" V; ?( f
Codec ID : S_TEXT/UTF8
6 \6 S2 f1 n0 r" U" D$ y! N  H& BCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
5 A$ d' v; }+ c: e" e+ G& c5 eDuration : 1 h 50 min# s1 A( n3 a4 S
Bit rate : 38 b/s
* I5 h! _3 H9 `  y! i' [* pCount of elements : 1382# R. |  A! q7 C& V% U) Y
Stream size : 31.4 KiB (0%)
1 X7 f0 c$ F5 o5 g6 O. nTitle : SDH
# Y% U) C% b0 i+ O1 A1 N, H+ vLanguage : English
3 I  `0 M  \: r( g, v; HDefault : No7 i( S8 ]9 z6 s% m
Forced : No
$ n" S; J4 |$ p$ S% W  c& g
" c( K+ k2 |# ?, M. i

5 N8 g/ V9 Z% n2 @- ~* D" s+ t

停屍房收藏. MKV.torrent

31.48 KB, 下載次數: 40

累計簽到︰1 天
連續簽到︰1 天
發表於 2020-10-18 07:28:57 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
中文字幕
9 G( c. y7 u( j8 w9 \7 n 停尸房收藏.The.Mortuary.Collection.2019.1080p.AMZN.WEBRip.DDP2.0.x264-NTG.ass (130.24 KB, 下載次數: 5)

回復樓主 親!! 下午好,中午養足了精神嗎?讓我們一起渡過下午茶時間,WK有您更精彩!

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部