WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:43 回復:1 發表於 6 天前
本主題由 212love 於 4 天前 解除高亮
累計簽到︰1942 天
連續簽到︰1 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒

官方機密/官方秘密 Official.Secrets, 2019.[MKV / 24.16G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 劇情 驚悚 传记 
地區: 美國 英國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2019
資源: BT资源
1.jpg
1 R0 d! `* ~( N" n# f; ~: T3 w9 E8 ]! \; ^
◎译 名 官方机密 / 官方秘密 / 官谎真相(港) / 瞒天机密(台)
( n0 A' U3 |0 }6 D7 l" _◎片 名 Official Secrets: Y& k5 B' J0 Q) Z7 X+ D
◎年 代 20198 r" I3 T& ?" z; ^7 u& M
◎产 地 英国 / 美国: D; D8 u1 z3 w0 a7 J1 ~2 L) O9 J
◎类 别 剧情 / 惊悚 / 传记
3 b% O" t8 o+ R1 `◎语 言 英语
- W* p) O$ Q8 L: V4 A◎上映日期 2019-01-28(圣丹斯电影节) / 2019-08-30(美国)
: ?6 N8 K9 e7 T- o  v◎IMDb评分 7.3/10 from 15195 users
- }* D& h0 X) O* N◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5431890
3 l' e! Z" E" `. P7 |! u! A+ {◎豆瓣评分 7.7/10 from 8255 users# P% z! {) T8 d1 ~/ Z
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26718799/
( ^% n: E) D: g, n  b◎片 长 112分钟(圣丹斯电影节)
$ P" O, w( Z& j7 W: y) F2 E! m◎导 演 加文·胡德 Gavin Hood
( v1 F, d! |! R* [* `; _! N4 w2 j◎编 剧 加文·胡德 Gavin Hood / Gregory Bernstein / Sara Bernstein / Marcia Mitchell / Thomas Mitchell; H6 y8 n# h9 g# B: P  S) e
◎主 演 凯拉·奈特莉 Keira Knightley
+ e. `7 f# F3 r, Y* g* K   马特·史密斯 Matt Smith
" ]* b. K: o" F- e  `* L   拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes' I7 v+ H" w5 u: ]
   马修·古迪 Matthew Goode
2 `0 F' g) J8 S" {   因迪拉·瓦玛 Indira Varma- X! T+ ?/ x) j* O2 G* {
   瑞斯·伊凡斯 Rhys Ifans
& W8 a  U, m. S7 {8 a' o   康勒斯·希尔 Conleth Hill
' R: P) F# T3 a4 _1 C% y   玛安娜·本灵 MyAnna Buring+ I+ ~* a( T$ w9 W% u
   塔姆辛·格雷格 Tamsin Greig
- L2 M9 o" V  j  R; d   哈蒂·莫拉汉 Hattie Morahan
! Q/ A- ?+ V  `* I! O2 l7 _   杰克·法辛 Jack Farthing
, H1 f  f% T! w: u* ^   邵恩·杜里 Shaun Dooley
) b' ?& g0 f5 J* I+ G. E   约翰·赫夫南 John Heffernan7 d4 i$ S9 j! W
   雷·潘莎基 Ray Panthaki
- z1 |& z4 W& h& W3 x   莫妮卡·杜兰 Monica Dolan
; ?9 j1 Q8 U4 m* C% ~   克里斯·拉金 Chris Larkin9 u4 p6 x- {, c# n6 O# a; ~! v
   肯尼思·库兰汉姆 Kenneth Cranham
% ]/ O3 D" I2 N! l' A   彼得·吉尼斯 Peter Guinness0 H( z4 A1 ]( y0 G" Y
   克莱夫·弗朗西斯 Clive Francis
6 B- J7 E; ^. j; z- Z   哈娜可福特曼 Hanako Footman* t, x! w- U, I1 G! G
   克里斯·雷利 Chris Reilly, G8 i7 U" j# v
   马诺伊·阿南德 Manoj Anand
0 k+ M, S; A+ c3 V; Y   詹妮·迪 Janie Dee; n& Q, M2 D) B
   乔·惠特利 Jo Wheatley9 V8 W; @3 p- |
   亚当·巴克里 Adam Bakri  P+ U, i8 z" |0 A8 q  }  ~9 c! Q
   马克·普雷斯顿 Mark Preston% L4 W& S$ t  W+ Z! v5 M
   菲奥娜·斯金纳尔 Fiona Skinner
2 e! l" p5 d( ]5 A7 f, o# S   保罗·布莱克维尔 Paul Blackwell/ ^$ O. y2 C. t
+ k# I" s2 J+ Q0 H! H+ b& W( Q
: G1 i6 N7 }  e$ k( u1 Y
◎标 签 英国 | 政治 | 真实事件改编 | 剧情 | 传记 | 2019 | 美国 | KeiraKnightley9 e. N% t; \; ^

. t. V7 t# k5 s! V4 E# y4 w1 Q, ~◎简 介  l8 j* M9 `4 ?% C
- C% M1 O2 v. X# N. H0 E% s
 改编自真实事件,聚焦前英国情报机构政府通信总部的翻译员Katharine Gun,她在2003年伊拉克战争爆发前夕泄露了一份国家安全局备忘录,曝光美国和英国联合对联合国安理会成员进行的非法间谍活动。本片的剧本来自基于此真实事件的纪实文学作品《The Spy Who Tried To Stop A War: Katharine Gun And The Secret Plot To Sanction The Iraq Invasion》。
1 m# C- B/ m& |$ z% W7 L; sVideo7 Y5 Z# W' T. n
ID : 11 k! P6 g/ M6 c! f( S
Format : AVC7 ^$ Z9 N9 T' i2 B5 q) }! `* A
Format/Info : Advanced Video Codec  P  }+ `2 ~. D" Z) a" }+ _- m
Format profile : [email protected]
  K' d9 X8 d$ k5 g4 u6 v- H5 cFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames
4 V! U* i& |1 P5 W6 |+ d: XFormat settings, CABAC : Yes+ {  `1 m$ d5 N$ S' x% ]8 A* T" \
Format settings, Reference frames : 4 frames
" _. P$ S) u$ R9 ]$ tFormat settings, GOP : M=3, N=24
; Z- F6 k$ {0 Y% c& U0 ]9 c6 hCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC8 x2 H$ G! }6 s6 f; w  @' D. l
Duration : 1 h 51 min- I' a: A8 m" m* `& q; a
Bit rate mode : Variable
: R8 Q1 g& @, I* A7 `Bit rate : 29.0 Mb/s
! g1 X: I+ f( mMaximum bit rate : 35.0 Mb/s
  m! ]; [( \/ S0 _$ aWidth : 1 920 pixels! e! f% z3 V3 j, {$ e/ ]
Height : 1 080 pixels7 `3 `4 Y8 S! I' R
Display aspect ratio : 16:9, T' ~! b# o4 c' Y
Frame rate mode : Constant$ n& c1 F( A7 M: y4 s8 n) O
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS0 x) @3 O& F' z' e
Standard : NTSC8 ]$ [0 N# V0 D# p6 ?* w6 j( D
Color space : YUV
% t; v% C$ a# g& ?5 H9 B" TChroma subsampling : 4:2:0
5 E% [! j1 h' D6 ^" E/ t3 OBit depth : 8 bits
( d' k7 T0 O% H# h! jScan type : Progressive
/ ]9 P/ G5 C% ]/ C. l8 `Bits/(Pixel*Frame) : 0.584* P6 j8 A, c5 {6 O! D
Stream size : 22.7 GiB (94%)
5 X7 N8 S9 Z0 F2 @! VTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
9 t! g# J, |4 i0 A/ r; _/ P# v; y4 BLanguage : English1 A: C6 f, L$ d
Default : No; B2 [" z* ]2 J8 _4 X
Forced : No  }1 J# a0 |! j% D0 o, Q. P: s# b
Color range : Limited
' l* M1 Z4 j% T8 @8 }5 i) c/ R+ O+ y% Z* L# lColor primaries : BT.709) s. g% c, ~- S9 g3 c
Transfer characteristics : BT.709
0 M- |, Y, ]- Z0 Q! L( wMatrix coefficients : BT.7090 s8 l4 O* W9 Z) @
( Z0 u; A# s* g3 W$ V# F
Audio #1! W7 G7 M3 b: ]; t- R# U
ID : 2% Q' s* R7 u( |/ @
Format : DTS XLL
8 }, p* I8 F. ~; x( _* r) q. IFormat/Info : Digital Theater Systems$ J6 Q/ s/ T% g8 X  E2 {6 i. J
Commercial name : DTS-HD Master Audio3 f  e6 I( b4 g% t$ D4 u
Codec ID : A_DTS2 {0 G& N% L& D! K
Duration : 1 h 51 min; z( Z# Q+ k3 B. q) o* O9 l# A
Bit rate mode : Variable. K8 e5 K( b6 H6 j+ e7 u- ?" ?4 m' n
Bit rate : 1 701 kb/s7 G) d) |* a! O$ K5 D9 \
Channel(s) : 6 channels
2 I* u3 i+ P& K1 j1 R! J. X$ ^. MChannel layout : C L R Ls Rs LFE
! F+ t' r/ d' Y$ ESampling rate : 48.0 kHz
4 K3 W2 g, M0 x/ u6 P, |Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
* u4 G$ C8 s& }1 k7 x! eBit depth : 16 bits
% d7 ]) P2 i: @" bCompression mode : Lossless
4 U! ?0 Q" v4 NStream size : 1.33 GiB (5%)+ a- x+ }% f" B! k; m8 F
Title : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT) j7 V* p/ `( c& {
Language : English
' Y+ ], R9 ?# C9 M# ?Default : Yes
3 R  B- W4 n% T* q8 }+ o- rForced : No8 x' p) c* H2 p
6 L" L1 }. L4 B
Audio #28 F; Z3 w( M3 N) G
ID : 3" Q# M" m( W3 f
Format : AC-3! g- d  O, y# y: j
Format/Info : Audio Coding 3
& q- [% @* L9 }( m% n6 tCommercial name : Dolby Digital% g7 U! n" _/ r' M& m  i! g
Codec ID : A_AC3
, _( f* r5 V" [& k- |Duration : 1 h 51 min/ A3 i! R0 P3 U1 z
Bit rate mode : Constant5 ?& a* X1 B( U: v6 ~9 U: J
Bit rate : 192 kb/s
+ b; X, o- k& BChannel(s) : 2 channels3 V0 z! H5 I# I9 o
Channel layout : L R5 }& E# g9 h8 ]. r2 i
Sampling rate : 48.0 kHz
+ C1 o2 C5 h1 {4 t8 J4 BFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)8 S! ?. e3 f0 v$ B5 ~
Bit depth : 16 bits
* D# y8 T- K4 x, w, t, MCompression mode : Lossy
% _, _( w' Q2 G- t1 y+ r& wStream size : 154 MiB (1%)
3 x& v5 _* B5 J) f& M% RTitle : Official.Secrets.2019.1080p.BluRay.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 o1 C  s" [: e; N0 SLanguage : English
5 H, T$ ~  y! @7 r  G6 P, W& q8 zService kind : Complete Main* n+ M( _2 n; x8 F$ Y% G
Default : No0 x6 L! H  k& w0 m: A; h
Forced : No2 n2 S6 @: ?$ i3 n

5 U; ^+ ?; Y. LText #1* {0 N9 j' d# z; |6 g+ _! C% |
ID : 4- R# o, n7 D; S+ E5 k; c6 ^+ `) b" U
Format : UTF-8% x6 ~" X4 M5 n" E; B' r* i
Codec ID : S_TEXT/UTF8
' ~$ a* s% \! C5 ^7 O3 _Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
) l# X7 V% i6 b, |/ KDuration : 48 min 16 s
7 {" b9 I6 i* t8 |, lBit rate : 0 b/s
  W" ~. |* N2 p0 D, A' ?* KCount of elements : 8# |, B& _. M9 J& O4 M& E4 K% \
Stream size : 127 Bytes (0%)
) o1 y3 }1 J  q  i! aTitle : English-FORCED-SRT  \- J- v, q/ M2 J4 p
Language : English
9 l( `, a5 w/ Z5 RDefault : Yes/ ^) E/ w6 b: B
Forced : Yes! y" S  l) v" l" C$ `  u1 a* ^

* m9 d) L# x7 [5 C+ u, O7 J/ V- pText #2
# u% G8 j! i7 {' E* VID : 5
0 I. q, q# e3 z; O" v& \% zFormat : UTF-8
" O1 X/ y% `  ICodec ID : S_TEXT/UTF86 D6 d3 c) e0 y3 Y* t: Z
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
5 ]# M  h1 |- U" YDuration : 1 h 44 min8 u3 n9 j) j9 m% X
Bit rate : 81 b/s
9 t4 t% ~5 c2 m' Z( S: X+ p, uCount of elements : 1786! J5 N2 L6 Q1 n/ ~7 ], A: j
Stream size : 62.1 KiB (0%)
+ @" v! _  ?6 j9 w; Q0 @/ Q  STitle : English-SRT
+ H% w% i+ p1 z4 H* C3 F* ~: l- OLanguage : English
5 E- P, v4 g$ Q1 ADefault : No
7 M1 i' J. Q8 NForced : No. {7 b$ @% f' ?9 [' M( n1 ~
( p+ F% K# e* k* e9 x9 ]; u
Text #3& _5 }0 }% w2 w# n
ID : 6
# U5 F8 V% X3 U' X5 PFormat : PGS
! U, h, }* z% O' NMuxing mode : zlib$ I7 L6 W- I1 N1 o
Codec ID : S_HDMV/PGS
% ]! `3 w6 |7 x3 z# A4 ^6 ACodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; E0 I4 ^1 K( y& A& F. Y1 Z4 ADuration : 1 h 44 min
$ p2 ^- H* A$ X% J4 r5 g) uBit rate : 59.6 kb/s
$ i6 X9 _( A$ f2 Q) _! PCount of elements : 36909 G  B# g% c3 @  |. i3 n
Stream size : 44.6 MiB (0%)0 O# w" q" ?/ A) j6 m7 H7 T1 {1 t
Title : English-PGS; ?7 u; \" r7 z/ v7 E. X
Language : English
3 K4 L" C4 R; BDefault : No
& b# J. T! G0 @% @  W. I1 ~, S) ]Forced : No
1 p/ A9 L/ i$ j3 d. @% w  ~5 F7 B0 e" }% s
Text #4/ N# r7 s  L1 Q
ID : 7
/ A1 E7 x. t9 |+ P: ^/ e" UFormat : PGS; t$ X- E& l3 }
Muxing mode : zlib
0 f7 y% \9 c3 {! Z9 g% k; Q! oCodec ID : S_HDMV/PGS  X. j0 U# Z$ u. C
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 a+ O) u3 h* A
Duration : 48 min 16 s, F2 V# ~4 B) n% T
Bit rate : 265 b/s
1 ^3 j: R5 _6 I3 j" mCount of elements : 168 A( k& X  q4 R' }
Stream size : 94.0 KiB (0%)
5 m& i7 ^- ]/ m2 G+ s* oTitle : English-FORCED-PGS
; q6 `  i2 r7 U4 r) {: p3 x- h! yLanguage : English
4 j5 S- Y; l5 X4 b. XDefault : No% x) v' Y; i) i* F! R
Forced : No' Q! m" f1 p" ]

9 c$ E+ E8 ^# \: U) W% _Menu! C# N4 z1 U( I2 w6 Y* t
00:00:00.000 : en:Chapter 01* ^: }1 r+ w# w6 U9 N
00:09:15.221 : en:Chapter 02
, [! [( n5 S- L+ n& x00:16:42.710 : en:Chapter 03- S) Q2 r+ V5 f0 r* n
00:22:48.658 : en:Chapter 04
9 K# Y8 F; |% B- }8 ]9 N00:30:24.614 : en:Chapter 05
- h6 h- T% a. X* F" b& T8 `00:36:46.329 : en:Chapter 06
( o! ^# {& n# F  M+ `4 K3 p, ~, B  U00:43:28.272 : en:Chapter 07" `3 a( z4 R+ A* f
00:51:34.758 : en:Chapter 08! q& h  T& o, c' K2 h6 j! v
00:59:50.003 : en:Chapter 09
0 F" e# |. N0 d1 ]) j01:04:43.796 : en:Chapter 10
8 L0 s6 V2 i" }' L2 v01:12:51.367 : en:Chapter 11
& A' ?& _% }2 x6 ]01:18:34.543 : en:Chapter 12
* X- k4 p1 m1 ?" n* W01:26:53.291 : en:Chapter 13* y6 V. n$ d- }0 D6 k" c
01:33:57.131 : en:Chapter 14( i3 B) ^* F# ^8 w1 F, z
01:42:49.454 : en:Chapter 15; h/ S' `$ H+ P# |8 i. M
01:45:16.852 : en:Chapter 16
官方機密. MKV.torrent (60.97 KB, 下載次數: 7)
累計簽到︰104 天
連續簽到︰2 天
發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
VIP精品區,資源無限好賺金任務區,輕松賺金幣
加入VIP,享受高級特權宣傳賺金又升級,超級棒
這個我收藏了!謝謝分享!WK的資源越來越豐富,這少不了大大的辛勞!

回復樓主 親!! 現在是淩晨!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:[email protected]論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部